Quick & Easy tágítófej

d9,9x1,1mm tágítófej
d9,9x1,1mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d14/15x2,5mm tágítófej
d14/15x2,5mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d16x1,8/2,2mm tágítófej
d16x1,8/2,2mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d17/18x2,5mm tágítófej
d17/18x2,5mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d20x1,9/2,0mm tágítófej
d20x1,9/2,0mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d20x2,8mm tágítófej
d20x2,8mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d20x2,8mm tágítófej H
d20x2,8mm tágítófej H (M18 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d25x2,3mm tágítófej
d25x2,3mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d25x2,3mm tágítófej H
d25x2,3mm tágítófej H (M18 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d25x3,5mm tágítófej
d25x3,5mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
375/ nap
(375 + ÁFA)
d32x2,9mm tágítófej
d32x2,9mm tágítófej (M12 tágítógéphez)
Előrendelhető
400/ nap
(400 + ÁFA)
d32x2,9/4,4mm tágítófej H
d32x2,9/4,4mm tágítófej H (M18 tágítógéphez)
Előrendelhető
400/ nap
(400 + ÁFA)
12 / 13 termék